• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs de MONITOR/A maig-juny matins


Tipus de curs : Monitor
Dates : Del dia 2019-05-06 al dia 2019-06-10
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 23
Descripció
Dates: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 de maig i 3, 4, 5, 6, 7 i 10 de juny
Horari: de 10h a 14h

A QUI S’ADREÇA?
El curs s’adreça a totes aquelles persones que volen obtenir el títol de director sense tenir, encara, el títol de monitor.

OBJECTIU
El mòdul té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització, dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb edats compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d’una entitat, projecte o servei.

DURADA I ESTRUCTURA
Etapa lectiva: 90 hores
Formació presencial, 60 hores
Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteix el professorat qualificat de l’Escola Lliure El Sol.

Formació a distància, 30 hores.
Aquesta formació es porta a terme mitjançant la realització de:
- Activitats on-line durant la formació presencial, 30 hores
TEMARI
El temari del mòdul ve determinat pels continguts següents:

- MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
- MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

AVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
Certificat d’aprofitament

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.


Condicions
Cal tenir els 18 anys complerts a l’inici del curs.

Per a un bon seguiment del curs, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos.

L’assistència a totes les sessions presencials és obligatòria. Faltar a més de 10 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva. En el cas que no es traspassi aquest límit, es poden aplicar recuperacions obligatòries.

Un cop acabat aquest mòdul, l’alumne/a haurà de fer el curs de directors programat i que comença tot just acabats els dos mòduls de monitors.

L’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS
Preus
235 € - Preu general
205 € - Socis i sòcies d'Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT