• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Apoyamos al alumnado en todas las fases de la formación: acogida, formación, prácticas, trabajo personal y evaluación

Formación subvencionada


formación ocupacional

Impartir formación ocupacional para entidades que son gestoras. Tenemos un largo bagaje en el seguimiento y apoyo al alumnado con especiales dificultades mediante un programa de tutoría continuada que buscar garantizar el éxito. Ofrecemos módulos y acciones formativas complementarias a las formaciones solicitadas.

formación profesional continua

Gestionamos y ofrecemos formación continua a través de los planes estatal y catalán de formación del sector social, asignado por la Fundación Tripartita. También ofrecemos formación para sindicatos y otras entidades que tienen asignada formación continua en el marco de planes intersectoriales.

formación bonificada

Para asociaciones, fundaciones y otras entidades, ofrecemos la posibilidad de desarrollar acciones formativas a cargo del crédito de formación que la entidad genera con las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores y de sus trabajadoras. También ofrecemos la gestión de permisos individuales de formación.