• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Clients


Els nostres clients són fonamentalment associacions, ajuntaments, fundacions i altres entitats del món de l'economia social. Oferim part de la nostra formació en col·laboració amb aquestes institucions i entitats, arribant a alumnes de perfils molt diversos. Al mateix temps, aquests clients ens demanen serveis específics en funció de cada cas, ja siguin ajustaments del contingut de la formació, adequació al perfil de l'alumnat, accions concretes de difusió, accions relatives a la cerca de pràctiques, definició o elaboració de suports materials especialitzats, etc.

També oferim formació directament a les nostres aules o en aules de tercers, en funció de les necessitats.

En conjunt, la nostra capacitat d'adaptació permet oferir una formació de qualitat i que dóna resposta a les necessitats de l'alumnat.

Els clients reben una avaluació de la formació (professorat i alumnat) que li permet conèixer l'impacte que ha tingut l'acció formativa en els alumnes.