• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Claustre


Està format per més de 150 professors/es especialistes en diferents àrees de coneixement. El professorat treballa en el desenvolupament i millora dels diferents programes de formació, adreçats principalment a activistes, dirigents, treballadors i el propi professorat de l'escola.

El claustre s'organitza en quatre departaments, que planifiquen l'oferta formativa d'oferta o de demanda, d'acord amb les necessitats dels nostres clients, així com els requeriments de propi pla de formació del Moviment. Aquests departaments són:

 • Departament d'ideari
 • Departament de pedagogia
 • Departament d'estratègia
 • Departament de creixement personal.
El claustre es reuneix periòdicament en el marc de les reunions de departament. Un cop l'any es fa una trobada conjunta de tot el professorat, per a fer seguiment dels programes i activitats de l'escola.
 
Membres
 • Està format per tot el professorat de l’Escola Lliure El Sol.
 • Hi participa tot l’equip tècnic.

Funcions

Fa seguiment de l’activitat formativa de l’escola. Proposta millores organitzatives per al professorat i l’alumnat, debat la línia pedagògica de les accions formatives.

Periodicitat de les reunions

 Es troba dos cops l’any, una a la tardor i una a l’hivern.