• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Comissió permanent


És l'òrgan col·legiat de govern i direcció executiva. Observa i fa seguiment de l'oferta formativa, elabora i renova la normativa de gestió acadèmica, valora la documentació a sotmetre al Patronat i d'altres funcions que li siguin atorgades.

 Membres

 • Presidència
 • Vice-presidència
 • 1 membre de la Fundació Ferrer i Guàrdia (entitat fundadora)
 • 1 membre Esplac (entitat fundadora)
 • Administració
 • Direcció
 • Secretaria general

Funcions

És l'òrgan de seguiment i direcció executiva. Format per un membre de cada entitat fundadora i equip tècnic. No aprova documents, sinó que en fa seguiment: planificació de cursos, normativa, seguiment econòmic, professorat i alumnat.

 Periodicitat de les reunions

Tres a l’any, entre patronats.