• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Patronat Maig 2015

Patronat


El Patronat és l'òrgan de participació de les entitats fundadores i associades. Li correspon vetllar pel compliment dels objectius, contribuir a l'obtenció de recursos i controlar el règim econòmic de l'escola.

Es reuneix anualment per a fer seguiment de la planificació estratègica i execució anual del pla de treball, establiment del relleu polític i tècnic, així com determinar i avaluar els projectes d'especial rellevància. 

Els membres del Patronat són:

 • Berta Mundó - Esplais Catalans. Presidenta
 • Marta Cortina - Esplais Catalans. Vocal
 • Xavi Planas - Esplais Catalans. Vocal
 • Sílvia Luque - Fundació Ferrer i Guàrdia. Vocal
 • Assumpta Baig - Fundació Ferrer i Guàrdia. Vocal
 • Xavier Roldán - Acció Escolta de Catalunya. Vocal
 • Raimon Goberna - Secretari general