• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Què és la laïcitat? un vídeo pedagògic del Moviment Laic i Progressista, produït per la Fábrica de la Tele

Línia pedagògica


La línia pedagògica es posa de manifest mitjançant la implementació dels següents principis metodològics:

En relació amb l’enfocament educatiu:

 • Realitzar les accions formatives des dels valors que defensa i promovem: laïcitat, progrés, llibertat.
 • Incidir en el desenvolupament del pensament crític i la capacitat d’analitzar i reflexionar de la persona per tal de fer comprendre el món.
 • Fomentar la vocació de servei i la implicació social, posant especial èmfasi en el treball voluntari i altruista que es duu a terme des de l’associacionisme.

 

En relació amb el marc conceptual de la formació:

 • Cercar en tot moment la màxima qualitat en cadascun dels mitjans que intervenen en l’acció formativa.
 • Portar a terme una formació oberta, propera i entenedora, adaptada a l’entorn social i cultural de les persones participants.
 • Optar per la llibertat de càtedra del professorat en la transmissió de coneixement sense perjudici del consens previ dels continguts a impartir.
 • Combinar diferents tècniques didàctiques per a l’aprenentatge eficaç de continguts, saber, saber fer, saber ser i saber conviure.
 • Posar en marxa eines i mecanismes de coordinació, suport i acompanyament que possibilitin un millor aprofitament de l’acció formativa.
 • Dotar les formacions de processos i sistemes d’avaluació eficients i eficaços.
 • Fer ús de l’autocrítica constant i estar amatents als nous debats i corrents pedagògics per modificar i/o innovar en les propostes formatives.

 

En relació amb l’execució efectiva de les accions formatives:

 • Dissenyar les accions formatives seguint criteris de sostenibilitat i d’optimització de recursos.
 • Utilitzar un llenguatge no sexista, igualitari i respectuós amb la diversitat cultural i filosòfica.
 • Emprar el català com a llengua vehicular de docència i promoure el seu ús, com a element cohesionador i, si s’escau, com a nous continguts d’aprenentatge.
 • Provocar la coneixença, la comunicació i el diàleg entre l’alumnat. Promoure els espais de treball en grup i d’intercanvi d’experiències.
 • Lliurar tots aquells recursos complementaris que facilitin la comprensió i l'aprofundiment de continguts.