• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Treballem amb un sistema de gestió de la qualitat

Qualitat


Gestionem la formació seguin un sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) implantat al llarg de l'any 2016, com a eina de definició de la  política i la planificació, orientada a la millora continuada. El SGQ està acreditat en compliment de la norma ISO 9001:2015.

El SGQ determina les línies generals d’actuació, responsabilitats i autoritat per a les activitats relacionades amb la gestió de la qualitat i la seva millora continuada, per a donar compliment als requisits del client o bé legals.

A l'hora de planificar el SGQ, hem ha tingut en compte el context intern i extern i les necessitats i expectatives dels grups d’interès. Hem determinat per a cadascun dels processos aquells riscos i oportunitats que se’n deriven, analitzant-los i establint accions per al seu tractament.

La revisió del SGQ es duu a terme trimestralment, seguint una sèrie d'indicadors per als processos, que ens permeten conèixer i avaluar el comportament de l'organització.