• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Acció social i comunitària


El tardà i minse desenvolupament de l’estat del benestar al nostre país, ha significat que un volum important de la població hagi quedat exclosa de determinats suports i serveis necessaris per al desenvolupament i l'emancipació personal en els nivells de la formació, el treball, l’habitatge i la participació. Així, han nascut un bon nombre de projectes que treballen per a compensar aquests dèficits, com també per a desplegar projectes de millora social i democràtica dels barris i pobles. Aquest són projectes que presten especial atenció a les persones en risc d’exclusió social, vetllant per la correcta actuació des d’una òptica contextualitzada que impulsi l’eficàcia i l’eficiència de les accions que es duen a terme. Els projectes en aquest àmbit treballen per a potenciar les capacitats que totes i cada una de les persones i famílies tenen per a poder millorar la seva situació i per sortir de la situació de dificultat en què es trobin.

A través del Moviment Laic i Progressista, l’Escola col·labora amb la taula d’entitats del tercer sector (TETS), així com som membres de la comissió de formació de La Confederació, patronal del Tercer Sector. L’experiència de la nova Xarxa Social i Comunitària i de les seves entitats, així com l’especialització de part del professorat del Claustre en aquest camp, permet a l’Escola gaudir d’un alt grau d’especialització en la intervenció social i  el desenvolupament i la implementació de polítiques comunitàries.