• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs de DIRECTOR/A estiu intensiu (14210203)


Tipus de curs : Director
Dates : Del dia 2014-06-25 al dia 2014-07-24
Lloc : Centre Cívic Cabot i Barba - Plaça de Miquel Biada, 5 (just davant de l’estació de la RENFE) - MATARÓ
Places disponibles : 25
Descripció
Dates. 25, 26, 27, 28*, 29**, 30 de juny i 1, 2, 3, 4, 5*, 6** 7, 8, 9, 10, 11, 12*, 13**, 14, 15, 16, 17, 18, 19*, 20**, 21, 22, 23 i 24 de juliol de 2014
Horari: tardes de dilluns a divendres de 17:00h a 21:00h (excepte divendres, 25 de juliol que no hi ha classe) *Dissabtes, de 10h a 14h i de 15:30h a 19:30h i **Diumenges de 10h a 14h


A QUI S’ADREÇA
El curs s’adreça a totes aquelles persones que, amb formació prèvia i experiència en l’àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades en desenvolupar, ja sigui de forma voluntària o remunerada, les tasques de coordinació d’equips i de direcció i gestió de projectes d’educació en el lleure infantil.

OBJECTIU
El curs de director/a té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d’equips en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació, així com per a la seva representació interna i externa.

DURADA I ESTRUCTURA
El curs D1 (director que ja té el títol de monitor) té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva, 200h
Formació presencial, 136 hores.
Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteixen el professorat quallificat de l’Escola Lliure El Sol. L’assistència a totes aquestes sessions presencials és obligatòria. Faltar a més de 20 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i, per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva. D’altra banda, queda a criteri de la tutoria del curs com es realitza la recuperació d’hores en el cas que no es traspassi aquest límit.

Formació a distància, 64 hores.
- Activitats on-line durant la formació presencial (39 hores)
- Treball propi (inclou l’elaboració de la memòria) (25 hores)

Etapa de pràctiques, 120h
Es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

TEMARI
El temari del curs de director/a D1 ve determinat pels continguts de dos mòduls formatius que s’inclouen en el currículum acadèmic d’alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són:

- MF 1869_2: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil
- MF 1870_2: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors/es de lleure

AVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives i actitudinals necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
L’avaluació favorable de les dues etapes del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013).

Condicions
Per a més informació adreceu-vos a l'Oficina Jove del Maresme, Plaça de Miquel Biada, 5 (just davant de l’estació de la RENFE). Telf. 937 989 649
a/e sidral@ajmataro.cat
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 17h a 21, i els divendres de 10h a 14h i de 17h a 21h.

Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs de director/a D1:

- VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

- VIA 2: cal complir els dos requisits:

- Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o psicologia.
- Acreditar experiència de 2 anys en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

Per a un bon seguiment i aprofitament del curs és necessari disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements per a una àgil navegació per la xarxa, la gestió del correu electrònic i la utilització d’algun programa informàtic de processadors de textos, així com per a fer presentacions.

L’alumne/a disposa de 5 anys per tal de completar aquesta acció formativa, a comptar des de la data d’inici de l’etapa lectiva del curs al qual s’ha inscrit i fins la darrera convocatòria possible de lliurament de memòries.

L’alumne pot anul•lar la seva matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.