• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs Èxit Marta Mata Saifores (DIRECTOR/A)


Tipus de curs : Director
Dates : Del dia 2020-08-16 al dia 2020-09-06
Lloc : Cal Mata - 0 - SAIFORES
Places disponibles : 1
Descripció
Dates: del 16 al 28 d’agost i el 5 i 6 de setembre
Lloc:Cal Mata (Saifores).

A QUI S’ADREÇA
El curs s’adreça a totes aquelles persones que formin part d’Esplais Catalans o d'Acció Escolta de Catalunya i per tant del Pla de Formació d’Activitstes de l’Escola Lliure El Sol, amb formació prèvia i experiència en l’àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades en desenvolupar les tasques de coordinació d’equips i de direcció i gestió de projectes d’educació en el lleure infantil.

OBJECTIU
El curs de director/a té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d’equips en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació, així com per a la seva representació interna i externa.

DURADA I ESTRUCTURA
El curs D1 (director que ja té el títol de monitor) té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva, 200h
Formació presencial:
- 116 hores presencials (Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteixen el professorat quallificat de l’Escola Lliure El Sol. L’assistència a totes aquestes sessions presencials és obligatòria. Faltar a més de 20 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i, per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva).

- 20h a realitzar dins el marc de formació de les entitats (aquesta formació es desenvolupa al llarg del curs de cada entitat, i cal garantir que tingui els continguts adequats per a ser convalidada:
- Tots/es: Jornades de Lleure i Sexisme, Cursos d’acollida i creixement del programa Anselm Clavé dins del Pla de Formació de l’Escola (formació per a formadors/es)
- Esplais Catalans : Escola d’Esplac i/o càpsules a mida (amb un mínim de 4h i contiguts del curs d’èxit)
- Acció Escolta: Capsa, Indaba, alguns cursos específics (a consultar segons continguts amb l’entitat)

Formació a distància, 64 hores.
- Activitats on-line durant la formació presencial (29 hores)
- Treball propi (inclou l’elaboració de la memòria) (25 hores)
- Treball propi (inclou l’elaboració d’un projecte) (10 hores)

Etapa de pràctiques, 120h
Es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un el teu esplai/agrupament escolta.

TEMARI
El temari del curs de director/a D1 ve determinat pels continguts de dos mòduls formatius que s’inclouen en el currículum acadèmic d’alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són:

- Mòdul formatiu 1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
- Mòdul formatiu 1870_3. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors i monitores de lleure
- Mòdul de pràctiques 0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenilAVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives i actitudinals necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
L’avaluació favorable de les dues etapes del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013).


Condicions
Cal formar part d'Esplais Catalans

Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs de director/a:

- VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o tenir el grau superior en animació sòcio-cultural

- VIA 2: cal complir els dos requisits:

- Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o amb el Màster en Psicopedagogia o amb la FP II de jardí d’Infància.

- Acreditar experiència de 2 anys (700 hores) en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

Només poden participar-hi TRES PERSONES DE LA MATEIXA ENTITAT PER CURS, per tant parleu-vos dins la vostra entitat qui hi participa, ja que malgrat l’ordre d’inscripció sigui un element a tenir en compte, farem la selecció per tal de garantir que el màxim d’entitats puguin participar als cursos. Per això un cop fet el pagament, rebreu un correu automàtic confirmant que tot està correcte, però aquest no és la garantia final per tenir una plaça al curs.

Per fer el curs Èxit heu d'haver nascut l'any 2000 o abans.

Esplac subvenciona bona part de la formació que fem les monitores amb l'Escola. Si fas el curs de monitora o directora a Viladrau o Saifores Esplac et subvenciona 386,00€ o 526,00€, respectivament, o 263,00€ si fas el curs a Barcelona. Però últimament hem vist que moltes persones no acaben l'etapa de formació. Aquests últims tres anys hem destinat més de 25.000 € a formar monitores i monitors que no han acabat els cursos, i creiem que és important que si destinem tants recursos sigui perquè els esplais tinguin monitores ben formades i amb titulació. És per això que es va decidir que aquelles persones que no acaben entregant la memòria, les activitats on-line o fent les pràctiques abonin la part que es va subvencionar per part d'Esplac. Aquests diners han de servir perquè altres persones puguin formar-se.

Amb el document que us farem arribar un cop hagueu formalitzat la inscripció firmes que entens aquesta situació i autoritzes a Esplac a recuperar aquests diners del teu compte si no acabes titulant-te, cosa que estem segurs que faràs!

Per a un bon seguiment i aprofitament del curs és necessari disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements per a una àgil navegació per la xarxa, la gestió del correu electrònic i la utilització d’algun programa informàtic de processadors de textos, així com per a fer presentacions.

L’alumne/a disposa de 2 anys i mig aproximadament per tal de completar aquesta acció fortmativa,. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques i el projecte dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen Hi ha tres convocatòries a l’any: 15 de gener, 15 d’abril i 15 d’octubre. Per tant caldrà 7 convocatòries a partir de la finalització del curs.

L’alumne pot anul•lar la seva matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

En cas de no poder-se realitzar el curs degut a les mesures per combatre el Covid-19 l’import de la matricula es retornarà íntegrament

DILLUNS, 9 DE MARÇ, A LES 9:30H. OBRIREM LES INSCRIPCIONS A LA WEB

PREU D'INSCRIPCIÓ:
425€
(Cost real 1.085 € - La diferència està finançada per l'entitat associada)


Preus
425 € - Preu general

Via d'accés

TÍTOL DE MONITOR/A
TÍTOL UNIVERSITARI + EXPERIÈNCIA

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT