• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs de DIRECTOR/A estiu WHY


Tipus de curs : Director
Dates : Del dia 2020-08-01 al dia 2020-08-12
Lloc : Casa de colònies Ridolaina - 0 - BELLVER DE CERDANYA
Places disponibles : 0
Descripció
Dates:

* De l'1 al 12 d'agost de 2020 (comença a les 9:30h del dia 1 d'agost i acaba a les 19h del dia 12 d'agost)

Lloc:

* De l'1 al 12 d'agost: Casa de colònies Ridolaina - Bellver de Cerdanya

Horari: Comença a les 10h del dia 1 d'agost i acaba a les 19h del dia 12 d'agost. Es realitzen dos tallers durant el matí, dos a la tarda i un després de sopar.

A QUI S'ADREÇA?
El curs s'adreça a totes aquelles persones que, amb formació prèvia i experiència en l'àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades en desenvolupar, ja sigui de forma voluntària o remunerada, les tasques de coordinació d'equips i de direcció i gestió de projectes d'educació en el lleure infantil.

OBJECTIU
El curs de director/a té com a principal objectiu preparar l'alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d'equips en projectes en l'àmbit de l'educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació, així com per al a seva representació interna i externa.

DURADA i ESTRUCTURA
El curs té una durada de 320 hores i s'estructura en dues etapes:

Etapa lectiva: 200 hores
Formació presencial: 136 hores
Aquesta formació es desenvolupa de l'1 al 12 d'agost a la casa de colònies de Ridolaina .

Formació a distància: 64 hores
Aquesta formació es porta a terme mitjançant la realització de:
- Activitats on-line realitzades posteriorment a la formació, 39 hores.
- Treball propi d'elaboració d'un treball i d'una memòria, 25 hores.

Etapa de pràctiques: 120 hores
Aquesta etapa es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l'àmbit de l'educació en el lleure infantil i juvenil.

TEMARI:
El temari del curs de director/a ve determinat pels continguts de dos mòduls formatius que s'inclouen en el currículum acadèmic d'alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són:

- Mòdul formatiu 1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
- Mòdul formatiu 1870_3. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors i monitores de lleure
- Mòdul de pràctiques 0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

AVALUACIÓ
L'avaluació es realitza de manera continuada durant els diferents tallers realitzats en l'etapa lectiva presencial durant els mesos d'agost i setembre. Amb l'observació i la realització de les diferents activitats i tallers, l'equip de formadors és capaç de determinar l'adquisició de les competències cognitives i actitudinals necessàries requerides per tal de desenvolupar les tasques i funcions d'un/a director/a d'activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ
L'avaluació favorable de les diverses etapes del curs dóna accés a l'obtenció del carnet i el diploma de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013)

Condicions
Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs de director/a:

- VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o tenir el grau superior en animació sòcio-cultural

- VIA 2: cal complir els dos requisits següents:

- Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

- Acreditar experiència de 2 anys (700 hores) en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

Per al bon seguiment del curs, és obligatòria l’assistència durant tots els dies de formació. Marxar de la casa prèvia finalització del curs o arribar tard suposa l'exclusió de l'avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l'etapa lectiva. En cas de força major (ex: malaltia) que no suposi faltar a més de 16 hores, es podrà recuperar compensant aquesta pèrdua d'hores de formació.

L’alumne/a disposa de 2 anys i mig aproximadament per tal de completar aquesta acció formativa,. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques i el projecte dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen Hi ha tres convocatòries a l’any: 15 de gener, 15 d’abril i 15 d’octubre. Per tant caldrà 7 convocatòries a partir de la finalització del curs.

L'alumne pot anul·lar la matrícula fins 14 dies naturals abans de l'inici del curs i se li retornarà el 50% de l'import. Després i fins l'inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l'import, en cap cas.

En cas de no poder-se realitzar el curs degut a les mesures per combatre el Covid-19 l’import de la matricula es retornarà íntegrament

Preu per participant:

Descomptes:
625€ Exalumnes cursos WHY i escola

690€ (després 15 juny)
360€ primer pagament
330€ segon pagament
Descomptes:
660€ Exalumnes cursos WHY i escola

El preu inclou: la formació, els àpats de l'estada, l’allotjament. material i l'assegurança del curs.

INSCRIPCIONS

DILLUNS, 9 DE MARÇ, A LES 9:30H. OBRIREM LES INSCRIPCIONS A LA WEB