• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs de DIRECTOR/A intensiu hivern


Tipus de curs : Director
Dates : Del dia 2020-12-19 al dia 2021-01-23
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 24
Descripció
Dates: 19, 20, 23, 24*, 27, 28, 29, 30 i 31* de desembre de 2020 i 2, 3, 4, 5*, 9, 10, 16, 17 de gener de 2021
Horari: de 9:15h a 14:15h i de 15:15h a 19:15h

A QUI S’ADREÇA

El curs s’adreça a totes aquelles persones que, amb formació prèvia i experiència en l’àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades en desenvolupar, ja sigui de forma voluntària o remunerada, les tasques de coordinació d’equips i de direcció i gestió de projectes d’educació en el lleure infantil.

OBJECTIU
El curs de director/a té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d’equips en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació, així com per a la seva representació interna i externa.

DURADA I ESTRUCTURA
El curs té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva, 200h
Formació presencial, 136 hores.
Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteixen el professorat quallificat de l’Escola Lliure El Sol. L’assistència a totes aquestes sessions presencials és obligatòria. Faltar a més de 20 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i, per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva. D’altra banda, queda a criteri de la tutoria del curs com es realitza la recuperació d’hores en el cas que no es traspassi aquest límit.

Formació a distància, 64 hores.
- Activitats on-line durant la formació presencial (39 hores)
- Treball propi (inclou l’elaboració de la memòria) (25 hores)

Etapa de pràctiques, 120h
Es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

TEMARI
El temari del curs de director/a ve determinat pels continguts de dos mòduls formatius que s’inclouen en el currículum acadèmic d’alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són:

- Mòdul formatiu 1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
- Mòdul formatiu 1870_3. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors i monitores de lleure
- Mòdul de pràctiques 0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

AVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives i actitudinals necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
L’avaluació favorable de les dues etapes del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.


Condicions
Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs de director/a:

- VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o tenir el grau superior en animació sòcio-cultural

- VIA 2: cal complir els dos requisits:

Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en:

- Diplomatura, llicenciatura o grau en educació infantil
- Diplomatura, llicenciatura o grau en educació primària
- Diplomatura, llicenciatura o grau en educació social
- Diplomatura, llicenciatura o grau en mestre d’educació infantil
- Diplomatura, llicenciatura o grau en mestre d’educació primària
- Diplomatura, llicenciatura o grau en pedagogia
- Diplomatura, llicenciatura o grau en psicologia
- Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil
- Cicle formatiu de grau superior d’integració social
- Cicle formatiu de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives
? Màster de Formació del Professorat
? Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)
? Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
? Màster en Psicopedagogia
? Títol de Formació Professional II de Jardí d’Infància
? Títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural

- Acreditar experiència de 2 anys (700 hores) en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil. Al certificat hi ha de constar:

• Nom de l’entitat
• CIF de l’entitat
• Nom, càrrec i NIF de la persona que opta a la convalidació
• Número d’hores realitzades
• Activitats realitzades

Per a un bon seguiment i aprofitament del curs és necessari disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements per a una àgil navegació per la xarxa, la gestió del correu electrònic i la utilització d’algun programa informàtic de processadors de textos, així com per a fer presentacions.

L’alumne/a disposa de 2 anys i mig aproximadament per tal de completar aquesta acció fortmativa,. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques i el projecte dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen Hi ha tres convocatòries a l’any: 15 de gener, 15 d’abril i 15 d’octubre. Per tant caldrà 7 convocatòries a partir de la finalització del curs.

L’alumne pot anul·lar la seva matrícula fins 10 dies abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

En cas de no poder-se realitzar el curs degut a les mesures per combatre el Covid-19 l’import de la matricula es retornarà íntegrament

INSCRIPCIONS
Preus
310 € - Preu general
300 € - Socis i sòcies d'Esplais Catalans
280 € - Socis i sòcies d'Acció Escolta de Catalunya
295 € - Treballadores de la Cooperativa l'Esguard i Doble Via

Via d'accés

TÍTOL DE MONITOR/A
TÍTOL UNIVERSITARI + EXPERIÈNCIA

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT