• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Gestió cultural


L'Escola entén per gestió cultural el conjunt de projectes impulsats en l'àmbit de la creativitat i l'expressió artística en especial aquells impulsats des de l’associacionisme cultural i popular, inclosos en qualsevol àmbit: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, tradicions i cultura popular o arts visuals, entre d’altres. L’Escola treballa en la formació per al desenvolupament de les propostes que sorgeixen del moviment associatiu cultural.

Es compta amb el compromís de la cultura popular de la cinquantena d'entitats i projectes locals de més de 50 entitats de base que participen a Casals de Joves de Catalunya i XarxAteneu. També mantenim un estret vincle de col·laboració amb l'Ens de l'associacionisme Cultural.