• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Diversitat i interculturalitat en el món educatiu (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-11-02 al dia 2020-11-20
Lloc : En línia - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Inici: 2/11/2020
Final:20/11/2020
Trobades en línia: a concretar
Durada: 15h
Formadora: Elena Díez

Diversitat cultural, multiculturalitat, interculturalitat, diàleg, identitat, convivència, etc. són termes que anem escoltant en el nostre dia a dia i que comencen a articular l’imaginari col·lectiu de l’àmbit educatiu. En aquest curs farem una mirada a com s’han articulat i construït els discursos i les cosmovisions col·lectives sobre la cultura i la identitat a la històricament fins avui, revisarem els diversos models de gestió de la diversitat i parlarem de conceptes bàsics: estereotip, prejudici, discriminació i la seva funció social, per comprendre com afecten la convivència ciutadana i treballarem al voltant de la perspectiva intercultural reflexionant sobre els reptes que planteja a l’acció i a la intervenció educativa.

Objectius:
- Entendre com s’ha construït la identitat i el nostre imaginari entorn de la diversitat cultural a Occident.
- Comprendre com la cultura, estereotips i actituds influeixen en les nostres interaccions i anàlisis.
- Identificar i comprendre els aspectes més significatius i el sentit de la seva dimensió cultural.
- Adquirir eines per desenvolupar la perspectiva intercultural en la nostra intervenció educativa.


Continguts:
BLOC 1: Cultures i identitats: La construcció de la diversitat cultural (I)
- Què és la cultura? Com s’estructuren les cultures i les identitats culturals?
- Identitat i construcció de l’imaginari entorn a la diversitat cultural a occident i la construcció històrica de «l’altre».
- Universalisme i etnocentrisme: mite del progrés

BLOC 2: Cultures i identitats: La construcció de la diversitat cultural (II)
- Breu aproximació a colonització i la descolonització
- Breu aproximació a la teoria decolonial i postcolonial actual

BLOC 3: La gestió de la diversitat
- Discriminacions i prejucidicis
- Reconèixer els propis estereotips des de la pràctica.
- Educació inclusiva: Exclusió, segregació, integració i inclusió

BLOC 4: La interculturalitat com a eina de transformació social
- Assimilacionisme, multiculturalisme i interculturalitat
- Què és la interculturalitat?
- Quins reptes planteja el treball intercultural en els nostra intervenció
educativa?

BLOC 5: Ciutadania crítica i educació intercultural: eines per l’educació intercultural
- Els mitjans de comunicació com a generadors de prejudicis
- Mirada a la justícial global en clau intercultural
- Aproximació a la mirada interseccional
- Recursos pràctics


Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS
Preus
65 € - Preu general
46 € - Claustre de l'escola
35 € - Socis i sòcies d'Esplais Catalans

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT