• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs de MONITOR/A setembre (en línia)


Tipus de curs : Monitor
Dates : Del dia 2020-08-31 al dia 2020-09-21
Lloc : Aula Virtual Escola Lliure El Sol - VILANOVA DEL VALLÈS
Places disponibles : 4
Descripció
Dates i horaris: del 31 d'agost al 13 de setembre, de dilluns a diumenge de 9:30h a 13:30h i els dimecres de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 19:00h

El curs es realitzarà a través de l’Aula Virtual (Moodle) on trobaràs tots els recursos i activitats necessàries per la realització del curs.:
• Continguts del curs
• Activitats a realitzar
• Espais de debat i relació amb el professorat i amb la resta de participants
• Enllaç d’accés a sessions sincròniques
• Recursos d’aprofundiment dels continguts treballats al curs
• Informació de gestió acadèmica per encarar l’etapa de les pràctiques i la memòria

Les 125 hores lectives es realitzaran de la següent manera:
• 60 hores de sessions sincròniques 15 sessions de 4 hores
• 65 hores d’activitats asincròniques. Disposaràs d’un total de 5 setmanes per realitzar-les des de l’inici del curs. Algunes seran individuals i altres en grup.

Sessions sincròniques: Sessions de 4 hores a través de la plataforma ZOOM. Les partici-pants del curs es connecten a la vegada amb una formadora que desenvolupa una acció formativa en directe. En aquestes sessions es combinaran explicacions del professorat, amb treball en petits grups i exercicis individuals.

Activitats asincròniques: Activitats que l’alumnat ha de realitzar de manera individual o en grup. Aquestes activitats inclouen:
• Lectures
• Qüestionaris
• Fòrums
• Estudis de cas
• Activitats de reflexió

Al llarg de tot el curs tant en les sessions sincròniques com en les hores asincròniques es combinarà el treball individual amb el treball en petits grups per tal de promoure l’aprenentatge conjunt entre participants.

AVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives i actitudinals necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

PRÀCTIQUES I MEMÒRIA
Més enllà de les 125h de l’etapa lectiva l’alumne haurà de realitzar 160h de pràctiques i l’elaboració d’una memòria (25h)

Condicions
• Cal tenir els 18 anys complerts a l’inici del curs
• Accés a d’un dispositiu electrònic amb connexió a internet durant tot el curs, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos.

L’assistència a totes les sessions sincròniques és obligatòria. Faltar a més de 8 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva. En el cas que no es traspassi aquest límit, es poden aplicar recuperacions obligatòries segons criteri de la tutoria.

L’alumne/a disposa d’un any i mig per tal de completar aquesta acció formativa,. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen. Hi ha tres convocatòries a l’any: 15 gener, 15 abril i 15 octubre. Per tant caldrà comptar 4 convocatòries a partir de la finalització del curs.

L’alumne pot anul·lar la matrícula fins 10 dies abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.


INSCRIPCIONS

• Del 7 al 29 de juliol, empadronats/des a Vilanova del Vallès. Preu 50 €
• Del 20 al 29 de juliol, públic general. Preu general 205€