• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs ÈXIT Marta Mata hivern (14310301)


Tipus de curs : Director
Dates : Del dia 2013-12-21 al dia 2014-01-25
Lloc : Escola Lliure El Sol - Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Dates: 21, 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30 i 31* de desembre i 2, 3, 4, 5*, 11** i 12**, 18, 19 i 25* de gener de 2014
Horari: de 10h a 14h i de 15:30h a 19:30h (*només matí) (**Sortida de cap de setmana)

Aquest curs forma part de l'etapa d’èxit del programa Marta Mata (formació per a activistes) del pla de formació MLP. La seva realització equival a fer el curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

A QUI S’ADREÇA?
El curs s’adreça a totes aquelles persones interessades en desenvolupar les tasques de coordinació d’equips i de direcció i gestió de projectes en l'àmbit de l'educació en el lleure infantil i juvenil i que, alhora, són activistes en una entitat de base (esplai, agrupament escolta, casal de joves o ateneu), membre d'alguna de les següents associacions-federacions del Moviment Laic i Progressista (MLP): Esplais Catalans – Esplac, Acció Escolta de Catalunya, Casals de Joves de Catalunya o XarxAteneu.

OBJECTIU
El curs d'èxit Marta Mata té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d’equips en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació, així com per a la seva representació interna i externa.

DURADA I ESTRUCTURA
El curs té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva: 200 hores
Formació presencial, 134 hores
Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteix el professorat qualificat de l’Escola Lliure El Sol.

Formació a distància, 66 hores.
Aquesta formació es porta a terme mitjançant la realització de:
- Activitats on-line durant la formació presencial, 25 hores
- Formacions organitzades des de l'entitat-federació de la qual s'és membre (16 hores).
- Treball propi, inclou l’elaboració de la memòria, 25 hores

Etapa pràctica, 120 hores
Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

TEMARI
El temari del curs d'èxit Marta Mata ve determinat pels continguts dels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum acadèmic d’alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són:

- MF 1869_3: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil
- MF 1870_3: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors/es de lleure
- MP 0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals

Cal remarcar que al tractar-se d'una acció formativa del programa Marta Mata, el curs se centra en el treball de continguts relacionats amb projectes d'educació en el lleure de caire associatiu i incorpora tant matèries pròpies d'aquest tipus de projectes, així com d'altres específiques sobre els mètodes educatius de referència de l'associació-federació a la qual es pertany.

AVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives i actitudinals necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
L’avaluació favorable de les dues etapes del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013).
Condicions
Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs d'èxit Marta Mata:

VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

VIA 2: complir els dos següents requisits:

1. Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o psicologia.

2. Acreditar experiència de 2 anys en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

Per a un bon seguiment del curs, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos.

L’assistència a totes les sessions presencials és obligatòria. Faltar a més de 20 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva. En el cas que no es traspassi aquest límit, es poden aplicar recuperacions obligatòries.

Un cop inscrit, l’alumne/a disposa de 5 anys per tal de completar tota l’acció formativa (etapa lectiva, pràctica i memòria).

L’alumne pot anul•lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

El curs té un cost de 315€ que, amb l'aportació de l'associació (Esplac, Acció Escolta, Casals de Joves de Catalunya) queda reduït a 215€.